နေ့စဉ်သုတ္တံစကား

လျောက်ပတ်သော စကားသည် ငွေအပြောက် မှာ စီချယ်သော ရွှေရှောက်ချိုသီးနှင့်တူ၏။

Proverbs 25 : 11 JUDSON