နေ့စဉ်သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်း ၀၀၉
Genesis 17
Genesis 18
Matthew 9
Psalms 9
Proverbs 9